Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Košťálik Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 66
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Mgr. Ján Brndiar Textový editor Word pre začiatočníkov 7 129
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Enviromentálna výchova v MŠ 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Tvorba prezentácií v Power-Pointe 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 2
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
PaedDr. Alena Lopuchová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 123 123
PaedDr. Erika Lišková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 73
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Gabriela Bajtošová Rozšírujúce štúdium AJ 60 64
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 4
Mgr. Viera Djurbová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25 60
Profesijné kompetencie vedúcich predm. komisií, metod. združení a štud. odborov 35
Mgr. Eva Gápová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 68
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Ing. Pavel Hovorka Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 77
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Mgr. Jaroslav Jurkovič Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Dušan Kawasch Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 61
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Mgr. Iveta Kawaschová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 55
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Renáta Kleinová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 52
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
PaedDr. Jana Knapová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Anna Knollová Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15 30
Vzdelávanie ped.zam.v obl.komunikač.zručností,psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Margaréta Koňaková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Jozef Kopinský Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 62
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Ing. Gabriela Krížovská Všeobecno vzdelávací predmet informatika 64 72
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Ing. Vlasta Lackovičová Slovenský jazyk a literatúra 52 82
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Viera Lojeková Rozvoj koordinačných schopnosti žiakov 5 47
Využívanie relaxačných, dychových, teles. a koncentr. cvičení 13
Rozvíjanie emocionálnej, inteligent., a komunikač. zručnosti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Helena Maníková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 85
Rozširujúce vzdelanie - učiteľstvo všeob. vzdeláv. predmetov - Sj a literatúra 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Janka Matavová Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Bibiana Novotná Práca s modernou didakt. technikov a tvorba multimediálnych materiálov 9 62
Sociiálno - psychologický výcvik 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zažitkového učenia 21
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Prezentačné zručnosti - Microsoft Office Power Point 8
Metakognitívne stratégie pre získanie čitateľských zručnosti 7
Mgr. Jana Olexová Excel v praxi 8 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 3
Základná obsluha počítača 0
Textový editor Word pre začiatočníkov 0
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Mgr. Ružena Ratajová Štátna jazyková skúška 60 62
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 2
Mgr. Jarmila Repaská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 46
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Excel v praxi 8
Mgr. Alena Rodziňáková Podpora kritického myslenia 15 68
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Príprava učiteľov zákl. a str. škôlna získanie medzinár. certifikátu ECDL 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Janka Sekeľová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 61
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ang. jazyk 13
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Mária Staviarska Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 63
Použitie digitalných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografaie 6
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Mgr. Miroslava Šarinová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 162
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Katarína Šmihulová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Janka Tribulová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 55
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Lucia Trojčáková Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 32
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Mgr. Tatiana Vaščurová Asertívne zvládanie komunikačných situácií v práci učiteľa 10 60
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Eva Živčáková Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10 33
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Lívia Korenková Rigorózna skúška 60 60
Antónia Loudová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25 34
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Bc.Tatiana Rojková Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 34
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Eva Andreidesová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 9 63
Digitálne technológie v MŠ 11
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Alena Barillová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 30
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Tatiana Ebringerová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 55
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 5
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Dana Fedorová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 60
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Školský manažment v MŠ 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Viera Fľaková Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7 37
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Jana Gallová Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7 76
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 9
Alica Glavašová Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Digitalizácia učebných nateriálov 15
Emília Gondová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 32
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Alena Ilčinová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 63
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Daniela Kašická Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7 39
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Zuzana Kleinová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 64
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Enviromentálna výchova v MŠ 5
Digitálne technológie v MŠ 11
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Eva Kukurová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 37
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Iveta Ľachová Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15 60
Digitalizácia učebných nateriálov 15
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15
Anna Petrigáčová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 37
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Mária Rybková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15 60
Školský manažment v MŠ 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Dagmar Schingler Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15 64
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Beáta Schültzová Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 65
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 3
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Katarína Stašová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego 10
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Bc.Silvia Šunová Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny 10 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Školské projekty a medzinárodné patnerstva cez internet 8
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Power Point v edukačnom procese 15
Daniela Tymková Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 48
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Inovácie v didaktike v predprimárnom vzdelávaní 5
Blanka Vernarcová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 30
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8


© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018