Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Košťálik Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 66
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Ján Brndiar Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 129
Enviromentálna výchova v MŠ 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 2
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v Power-Pointe 7
PaedDr. Alena Lopuchová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 123 123
Ing. Gabriela Bajtošová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 4 64
Rozšírujúce štúdium AJ 60
Mgr. Miloš Božik Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10 145
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 2
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v Power-Pointe 0
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Školské projekty a medzinárodné patnerstva cez internet 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Viera Djurbová Profesijné kompetencie vedúcich predm. komisií, metod. združení a štud. odborov 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Katarína Dulovičová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Eva Gápová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 68
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 14
Ing. Pavel Hovorka Excel v praxi 8 77
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jaroslav Jurkovič Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Dušan Kawasch Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10 61
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Iveta Kawaschová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 69
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Renáta Kleinová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 66
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
PaedDr. Jana Knapová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Anna Knollová Vzdelávanie ped.zam.v obl.komunikač.zručností,psychológie a manažmentu práce 15 30
Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Margaréta Koňaková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Jozef Kopinský Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 70
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Školské projekty a medzinárodné patnerstva cez internet 8
Ing. Gabriela Krížovská Všeobecno vzdelávací predmet informatika 64 72
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Ing. Vlasta Lackovičová Slovenský jazyk a literatúra 52 82
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Erika Lišková Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 73
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Mgr. Viera Lojeková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 47
Rozvíjanie emocionálnej, inteligent., a komunikač. zručnosti 14
Využívanie relaxačných, dychových, teles. a koncentr. cvičení 13
Rozvoj koordinačných schopnosti žiakov 5
PaedDr. Adriana Lukáčová Rigorózna skúška 60 60
PaedDr. Janka Matavová Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 37
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Mgr. Jana Olexová Textový editor Word pre začiatočníkov 0 30
Základná obsluha počítača 0
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 3
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Ružena Ratajová Štátna jazyková skúška 60 62
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 2
Mgr. Jarmila Repaská Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Excel v praxi 8
Mgr. Alena Rodziňáková Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 68
Podpora kritického myslenia 15
Príprava učiteľov zákl. a str. škôlna získanie medzinár. certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Janka Sekeľová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 177
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 61
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ang. jazyk 13
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Mgr. Mária Staviarska Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10 63
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie digitalných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografaie 6
Mgr. Miroslava Šarinová Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 162
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Mgr. Katarína Šmihulová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Janka Tribulová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25 69
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Mgr. Lucia Trojčáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 32
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Mgr. Tatiana Vaščurová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25 60
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Živčáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 33
Excel v praxi 8
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
PhDr. Lívia Korenková Rigorózna skúška 60 60
Bc.Tatiana Rojková Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 34
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Eva Andreidesová Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10 63
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 9
Digitálne technológie v MŠ 11
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Alena Barillová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 30
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Tatiana Ebringerová Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 55
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 5
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Dana Fedorová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 60
Školský manažment v MŠ 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Jana Gallová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 69
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Alica Glavašová Digitalizácia učebných nateriálov 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Alena Ilčinová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 63
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Daniela Kašická Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Zuzana Kleinová Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10 64
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Digitálne technológie v MŠ 11
Enviromentálna výchova v MŠ 5
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Iveta Ľachová Digitalizácia učebných nateriálov 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Mária Rybková Školský manažment v MŠ 15 60
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Dagmar Schingler Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Beáta Schültzová Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 65
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 3
Katarína Stašová Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15 33
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego 10
Daniela Tymková Inovácie v didaktike v predprimárnom vzdelávaní 5 15
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Blanka Vernarcová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 30
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12


© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2017