Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Košťálik Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 66
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Ján Brndiar Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 129
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Enviromentálna výchova v MŠ 8
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v Power-Pointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 2
PaedDr. Alena Lopuchová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 123 123
PaedDr. Erika Lišková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 73
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Excel v praxi 8
Ing. Gabriela Bajtošová Rozšírujúce štúdium AJ 60 64
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 4
Mgr. Viera Djurbová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25 60
Profesijné kompetencie vedúcich predm. komisií, metod. združení a štud. odborov 35
Mgr. Katarína Dulovičová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Eva Gápová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 14 39
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Ing. Pavel Hovorka Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 77
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Mgr. Jaroslav Jurkovič Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Dušan Kawasch Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 51
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Mgr. Iveta Kawaschová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 69
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Mgr. Renáta Kleinová Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 66
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
PaedDr. Jana Knapová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Anna Knollová Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15 30
Vzdelávanie ped.zam.v obl.komunikač.zručností,psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Margaréta Koňaková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Jozef Kopinský Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 70
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Školské projekty a medzinárodné patnerstva cez internet 8
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Ing. Gabriela Krížovská Všeobecno vzdelávací predmet informatika 64 64
Ing. Vlasta Lackovičová Slovenský jazyk a literatúra 52 82
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Viera Lojeková Rozvíjanie emocionálnej, inteligent., a komunikač. zručnosti 14 47
Využívanie relaxačných, dychových, teles. a koncentr. cvičení 13
Rozvoj koordinačných schopnosti žiakov 5
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Adriana Lukáčová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Helena Maníková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 85
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozširujúce vzdelanie - učiteľstvo všeob. vzdeláv. predmetov - Sj a literatúra 60
PaedDr. Janka Matavová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 37
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Bibiana Novotná Prezentačné zručnosti - Microsoft Office Power Point 8 62
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Sociiálno - psychologický výcvik 7
Metakognitívne stratégie pre získanie čitateľských zručnosti 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zažitkového učenia 21
Práca s modernou didakt. technikov a tvorba multimediálnych materiálov 9
Mgr. Jana Olexová Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 30
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 3
Mgr. Ružena Ratajová Štátna jazyková skúška 60 62
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 2
Mgr. Jarmila Repaská Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Mgr. Alena Rodziňáková Podpora kritického myslenia 15 68
Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15
Príprava učiteľov zákl. a str. škôlna získanie medzinár. certifikátu ECDL 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Janka Sekeľová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 177
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 61
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ang. jazyk 13
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Mária Staviarska Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografaie 6 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Použitie digitalných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Miroslava Šarinová Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 162
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Mgr. Katarína Šmihulová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Janka Tribulová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 69
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Lucia Trojčáková Excel v praxi 8 32
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Tatiana Vaščurová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa 10 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Asertívne zvládanie komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Eva Živčáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 33
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Antónia Loudová Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 34
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Bc.Tatiana Rojková Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 34
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Eva Andreidesová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 9 9
Alena Barillová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 30
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Tatiana Ebringerová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 5 5
Dana Fedorová Školský manažment v MŠ 15 60
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Viera Fľaková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15 37
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Jana Gallová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15 69
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Alica Glavašová Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15 60
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Digitalizácia učebných nateriálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15
Emília Gondová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 32
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Alena Ilčinová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 53
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Daniela Kašická Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Zuzana Kleinová Enviromentálna výchova v MŠ 5 5
Eva Kukurová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 37
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Iveta Ľachová Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15 60
Digitalizácia učebných nateriálov 15
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Anna Petrigáčová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 37
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mária Rybková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Školský manažment v MŠ 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Dagmar Schingler Aktivizujúce metódy vo výchove 24 32
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Beáta Schültzová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 40
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 3
Katarína Stašová Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego 10 33
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Bc.Silvia Šunová Power Point v edukačnom procese 15 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny 10
Školské projekty a medzinárodné patnerstva cez internet 8
Daniela Tymková Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 38
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Inovácie v didaktike v predprimárnom vzdelávaní 5
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Blanka Vernarcová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 30
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2017