Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s počítačom PCP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SVP
ŠKD ŠKD
Športová príprava SRL
Technická výchova TEH
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením Vu
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2017