Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Profil verejného obstarávateľa

PVO

Základná škola s materskou školou je podľa zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ:     Základná škola s materskou školou

Sídlo:                                Jarná ulica 3168/13, 05801 Poprad

Štatutárny zástupca:       Mgr. Ján Košťálik

IČO:                                  37791605

DIČ:                                  2021554667

Číslo účtu:

IČ DPH:                             nie sme platiteľom DPH

 

Podlimitná zákazka:

Predmet zákazky:  Oprava plochej strechy asfaltovou lepenkou na budove MŠ, Jarná 16 v rozsahu cca 500 m2 .

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 02. 10. 2013