Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Košťálik Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 66
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Mgr. Ján Brndiar Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10 129
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v Power-Pointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Enviromentálna výchova v MŠ 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 2
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
PaedDr. Alena Lopuchová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 123 123
PaedDr. Erika Lišková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 73
Excel v praxi 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Ing. Gabriela Bajtošová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 4 64
Rozšírujúce štúdium AJ 60
Mgr. Viera Djurbová Profesijné kompetencie vedúcich predm. komisií, metod. združení a štud. odborov 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Eva Gápová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 68
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Ing. Pavel Hovorka Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 77
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jaroslav Jurkovič Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Dušan Kawasch Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 61
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Iveta Kawaschová Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15 55
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Renáta Kleinová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 52
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
PaedDr. Jana Knapová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Anna Knollová Vzdelávanie ped.zam.v obl.komunikač.zručností,psychológie a manažmentu práce 15 30
Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Margaréta Koňaková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Jozef Kopinský Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 62
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Ing. Gabriela Krížovská Všeobecno vzdelávací predmet informatika 64 72
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Ing. Vlasta Lackovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 82
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Slovenský jazyk a literatúra 52
Mgr. Viera Lojeková Využívanie relaxačných, dychových, teles. a koncentr. cvičení 13 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjanie emocionálnej, inteligent., a komunikač. zručnosti 14
Rozvoj koordinačných schopnosti žiakov 5
PaedDr. Adriana Lukáčová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Helena Maníková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 85
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozširujúce vzdelanie - učiteľstvo všeob. vzdeláv. predmetov - Sj a literatúra 60
PaedDr. Janka Matavová Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Bibiana Novotná Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 62
Prezentačné zručnosti - Microsoft Office Power Point 8
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zažitkového učenia 21
Práca s modernou didakt. technikov a tvorba multimediálnych materiálov 9
Sociiálno - psychologický výcvik 7
Metakognitívne stratégie pre získanie čitateľských zručnosti 7
Mgr. Jana Olexová Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 30
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 0
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 3
Základná obsluha počítača 0
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
Mgr. Ružena Ratajová Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 2 62
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Jarmila Repaská Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 46
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Mgr. Alena Rodziňáková Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15 68
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Príprava učiteľov zákl. a str. škôlna získanie medzinár. certifikátu ECDL 15
Podpora kritického myslenia 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Janka Sekeľová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9 61
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ang. jazyk 13
Mgr. Mária Staviarska Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 63
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Použitie digitalných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografaie 6
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Mgr. Miroslava Šarinová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 162
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mgr. Katarína Šmihulová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Janka Tribulová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 55
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Lucia Trojčáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 32
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Tatiana Vaščurová Asertívne zvládanie komunikačných situácií v práci učiteľa 10 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Živčáková Excel v praxi 8 33
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Lívia Korenková Rigorózna skúška 60 60
Antónia Loudová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25 34
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Bc.Tatiana Rojková Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9 34
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Eva Andreidesová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 9 63
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Digitálne technológie v MŠ 11
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Alena Barillová Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 30
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Tatiana Ebringerová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 55
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 5
Dana Fedorová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 60
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Školský manažment v MŠ 15
Viera Fľaková Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7 37
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Jana Gallová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 69
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Alica Glavašová Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15 60
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Digitalizácia učebných nateriálov 15
Emília Gondová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 32
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Alena Ilčinová Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 63
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Daniela Kašická Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Mgr. Zuzana Kleinová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 64
Enviromentálna výchova v MŠ 5
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Digitálne technológie v MŠ 11
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Eva Kukurová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 37
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Iveta Ľachová Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Digitalizácia učebných nateriálov 15
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Anna Petrigáčová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 37
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Mária Rybková Školský manažment v MŠ 15 60
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Dagmar Schingler Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Beáta Schültzová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 65
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 3
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Katarína Stašová Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego 10 33
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Bc.Silvia Šunová Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny 10 63
Školské projekty a medzinárodné patnerstva cez internet 8
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Power Point v edukačnom procese 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Daniela Tymková Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 48
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Inovácie v didaktike v predprimárnom vzdelávaní 5
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Blanka Vernarcová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 30
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8


© aScAgenda 2018.0.1090 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.04.2018