Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Košťálik Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 66
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Mgr. Ján Brndiar Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 129
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Enviromentálna výchova v MŠ 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v Power-Pointe 7
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 2
PaedDr. Alena Lopuchová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 123 123
PaedDr. Erika Lišková Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 59
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Excel v praxi 8
Ing. Gabriela Bajtošová Rozšírujúce štúdium AJ 60 64
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 4
Mgr. Viera Djurbová Profesijné kompetencie vedúcich predm. komisií, metod. združení a štud. odborov 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Eva Gápová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14 98
Moderné prezenčné programy a ich využitie vo vyuč.prcese 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Pavel Hovorka Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 77
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Mgr. Jaroslav Jurkovič Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Dušan Kawasch Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 98
Bežecké lyžovanie v škoslkom vzdelávacom programe 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Mgr. Iveta Kawaschová Moderné prezenčné programy a ich využitie vo vyuč.prcese 15 98
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 14
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Renáta Kleinová Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 50
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 7
PaedDr. Jana Knapová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Anna Knollová Príprava textových a elektronických študijných materiálov 15 67
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Vzdelávanie ped.zam.v obl.komunikač.zručností,psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Margaréta Koňaková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Jozef Kopinský Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 48
E-learning vo vých.vzdel. procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Ing. Gabriela Krížovská Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 72
Všeobecno vzdelávací predmet informatika 64
Ing. Vlasta Lackovičová Slovenský jazyk a literatúra 52 82
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Viera Lojeková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 47
Rozvíjanie emocionálnej, inteligent., a komunikač. zručnosti 14
Rozvoj koordinačných schopnosti žiakov 5
Využívanie relaxačných, dychových, teles. a koncentr. cvičení 13
Mgr. Helena Maníková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 85
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rozširujúce vzdelanie - učiteľstvo všeob. vzdeláv. predmetov - Sj a literatúra 60
PaedDr. Janka Matavová Vzdelávanie ped.zam.v obl.komunikač.zručností,psychológie a manažmentu práce 15 53
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Právne minimum pre učiteľov ZŠ 15
Mgr. Bibiana Novotná Sociiálno - psychologický výcvik 7 62
Práca s modernou didakt. technikov a tvorba multimediálnych materiálov 9
Metakognitívne stratégie pre získanie čitateľských zručnosti 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zažitkového učenia 21
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Prezentačné zručnosti - Microsoft Office Power Point 8
Mgr. Ružena Ratajová Štátna jazyková skúška 60 62
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 2
Mgr. Jarmila Repaská Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 52
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Excel v praxi 8
Mgr. Alena Rodziňáková Tvorivé techniky vo vyučbe AJ 15 98
Vzdelávanie učiteľov zákl. a str. škôl v oblasti všeobec. počítačovej gramotnosti 15
Príprava učiteľov zákl. a str. škôlna získanie medzinár. certifikátu ECDL 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Podpora kritického myslenia 15
Mgr. Janka Sekeľová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Zuzana Sojková Košťáliková Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 61
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje market. komunik. a budovanie pozitívneho imidžu školy a škol. zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ang. jazyk 13
Mgr. Mária Staviarska Použitie digitalných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 63
Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografaie 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Miroslava Šarinová Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8 162
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ - frekventent 14
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mgr. Katarína Šmihulová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Janka Tribulová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 55
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v eduk. procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Mgr. Lucia Trojčáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 32
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Tatiana Vaščurová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa 10 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Asertívne zvládanie komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Eva Živčáková Excel v praxi 8 33
Tvorba videa a jeho použitie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Milada Benčičová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychováv. a ped. asist. 15
Viktória Černohorská Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychováv. a ped. asist. 15
Mgr. Mária Dzinová Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychováv. a ped. asist. 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Antónia Grittersová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Bc.Martina Labudová Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychováv. a ped. asist. 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Antónia Loudová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25 64
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychováv. a ped. asist. 15
Bc.Tatiana Rojková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 64
Informačno-komunikačné zručnosti pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy avzdelávania 25
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychováv. a ped. asist. 15
Lucia Šimonovičová Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychováv. a ped. asist. 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Eva Andreidesová Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 63
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Digitálne technológie v MŠ 11
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 9
Alena Barillová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 30
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Mgr. Stanislava Bodyová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 61
Použitie digitalných mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 15
Tatiana Ebringerová Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 55
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 5
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Dana Fedorová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 60
Školský manažment v MŠ 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Viera Fľaková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15 37
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Jana Gallová Aktivizujúce metódy vo výchove 9 76
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Alica Glavašová Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15 60
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15
Digitalizácia učebných nateriálov 15
Emília Gondová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15 32
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Alena Ilčinová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 63
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Daniela Kašická Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Zuzana Kleinová Digitálne technológie v MŠ 11 64
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v mš 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Enviromentálna výchova v MŠ 5
Eva Kukurová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 37
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Iveta Ľachová Myšlienkové mapy vo vyučovacom prosece 15 60
Digitalizácia učebných nateriálov 15
použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom prosece 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov 15
Anna Petrigáčová Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12 37
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Mária Rybková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Školský manažment v MŠ 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Dagmar Schingler Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 64
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Pracujeme s digit. hračkou Bee - bot v mš 7
Katarína Stašová Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego 10 60
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Bc.Silvia Šunová Školské projekty a medzinárodné patnerstva cez internet 8 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyuč. procese 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny 10
Power Point v edukačnom procese 15
Daniela Tymková Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8 48
Dieťa a hudba... pohyb a hra 10
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Inovácie v didaktike v predprimárnom vzdelávaní 5
Lyžiarský inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Blanka Vernarcová Dieťa a hudba... pohyb a hra 10 30
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018