Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno - pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s počítačom PCP
Pracovná výchova PV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Rozvoj grafomotorických zručností a výtvarna výchova RGZ
Rozvoj komunikačných schopností RKS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SVP
ŠKD ŠKD
Športová príprava SRL
Technická výchova TEH
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením Vu
Výtvarná výchova VYV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVMP

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018