Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Prihlásenie

Školy v meste Poprad

Základné školy

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Spojená škola 
Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

organizačné zložky:

a)základná škola s materskou školou

b)základná umelecká škola

a súčasť: školský klub detí


Riaditeľka : PaedDr. Viera Grohová 
Telefón : 052/7895182

Fax: 052/7895181
E-mail : spojenaskola@spojenaskolapp.sk

Internet : www.spojenaskolapp.sk


Škola s celodennou starostlivosťou, ktorá:

 • ráno vzdeláva,
 • poobede umožňuje tvorivú sebarealizáciu.

 _____________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25 
058 01 Poprad 
Riaditeľ : Mgr. Sentpétery Milan
Telefón : 052/7732822
Fax : 052/7747059
E-mail : sentpetery.milan@gmail.com

Internet : www.zsdostpp.edupage.org


Profilácia:

 • jazykové triedy-Aj,Nj,Fr.j.
 • príprava žiakov na štúdium na 8.roč. Gymnáziá
 • ekologické projekty
 • kooperačné projekty škôl EU

Školské športové stredisko

 • športová gymnastika - GY-TA

___________________________________________________________

Základná škola s materskou školou 
Ulica Fraňa Kráľa 2086/2 
058 01 Poprad 
Riaditeľ : PhDr. Richard Bekess 
Telefón : 052/7722806
E-mail:  zsvelka@zskralapp.edu.sk

Internet: www.zsvelka.edupage.sk

Profilácia:

 • vyučovanie NJ a AJ od 1. ročníka
 • kurz na získanie vzdelania poskytovaného ZŠ
 • športové triedy -futbal
 • starostlivosť o integrovaných žiakov a žiakov zarad. do špeciálnych tried


______________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou
Francisciho  ulica 832/21 
058 01 Poprad 
Riaditeľ : Mgr. Jagáč Miroslav
Telefón : 052/7722118, 052/7889061
E-mail: 1zspp@pobox.sk
Internet: www.1zspp.edupage.org

Profilácia :

 • triedy s rozšíreným vyučovním matematických a prírodovedných predmetov
 • jazykové triedy - Aj


Školské športové stredisko

 • zjazdové lyžovanie
 • karate


_____________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou
Jarná ulica 3168/13 
058 01 Poprad 
Riaditeľ : Mgr. Košťálik Ján 

Telefón : 052/7743910, 0911 774 391
E-mail : skola@zsjarnapp.edu.sk

Internet: www.jarna.edupage.org


Profilácia :

 • jazykové triedy – Aj, Nj od 1. ročníka,
 • športové triedy od 5. ročníka - klasické lyžovanie (beh na lyžiach) 
  Školské športové stredisko
 • judo

_____________________________________________________________

Základná škola s materskou školou
Komenského ulica 587/15 
058 01 Poprad
 
Riaditeľka : Mgr. Cervová Jarmila 
Telefón : 052/7728108
E-mail: zskompp@centrum.sk

Internet: www.komenskehopp.edupage.org
 alebo www.komenskeho.sk

Profilácia :

 • triedy s rozšíreným vyučovaním jazyka od 3. ročníka
 • triedy s rozšíreným vyučovaním športu so zameraním na basketbal chlapcov a dievčat od 5. ročníka
 • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka

 

Projekty: Škola podporujúca zdravie, Rozvoj kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, Strom života a iné.
_____________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou 
Koperníkova  ulica 1707/21 
059 51 Poprad-Matejovce 
Riaditeľka : Mgr. Dudziková Mária
Telefón : 052/7732010
E-mail: zsppmatejovce@centrum.sk

Internet: zsppmatejovce.edupage.org

Profilácia :

 • Školský vzdelávací program: MAŤKO (MŠ), MATEJKO(1. st.ZŠ), MATEJ (2.st.ZŠ) zameraný:
  • regionálnu výchovu, tvorivé dielne, dramatickú výchovu
  • prírodovedné predmety, IKT, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka
 • vyučovanie cudzieho jazyka v MŠ a v ZŠ od 1. ročníka
 • triedy s vyučovaním podľa osnov ŠZŠ
 • volejbal, gymnastika a stolný tenis
 • Projekty: Premena tradičnej školy na modernú, Otvorená škola, Zdravie  v školách, Infovek - modernizácia pedagogického procesu, Zdravá škola, E-vzdelávanie ...


______________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou
Tajovského ulica  2764/17 
058 01 Poprad 
Riaditeľka : Mgr. Ometáková Zuzana 
Telefón : 052/7731375
E-mail : zs.taj.pp@gmail.com

Internet: www.tajovskehopp.estranky.sk

Profilácia :

 • vyučovanie cudzieho jazyka v materskej škole
 • triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 3. ročníka
 • triedy so športovou prípravou so zameraním na volejbal od 5. ročníka
 • trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov v 9. ročníku

_______________________________________________________________________


Základná škola s materskou školou 
Vagonárska ulica  1600/4
058 01 Poprad 
Riaditeľka : PaedDr. Oravcová Adriana
Telefón : 052/7769437
Fax: 052/7769088
E-mail: zssmsppss@etelmail.sk

Internet: www.zsspsobota.edupage.org
 

Profilácia :

 • športové triedy-ľadový hokej, plávanie a ich prípravky
 • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • projekty environmentálnej výchovy
 • špeciálne triedy - starostlivosť o začlenených žiakov

______________________________________________________________________
 

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Organizačná zložka:
Základná škola
Ulica mládeže 2350/7
058 01  Poprad
Riaditeľ: Mgr. Dušan Nebus
Telefón: 052/773 05 51
E-mail: gpdt@aminet.sk
 
Internet: www.gpdt.sk

projekt integrácie postihnutých žiakov
_____________________________________________________________________
Cirkevná  spojená škola 
Organizačné zložky školy:

 1. Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
 2. Základná škola Štefana Mnoheľa
 3. Základná umelecká škola Janka Silana
 4. Školský klub detí pri ZŠ Š. Mnoheľa
 5. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole

Základná škola Štefana Mnoheľa
Dlhé hony 3522/2 
058 01 Poprad 
Riaditeľ : Mgr. Hric Štefan
Telefón : 052/7721389
Tel./Fax : 052/7765233 - riaditeľ
E-mail : stefanhric@scspp.sk

Internet : www.scspp.sk


Profilácia :

 • jazykové triedy – Aj, Nj,Fr.j.

______________________________________________________________________

Spojená škola
Partizánska 2 
058 01 Poprad

Riaditeľka : PaedDr. Bystrá Paula
Telefón : 052/7729223
E-mail : specialna-zspp@stonline.sk

Internet: www.szspartpp.edu.sk

Profilácia: vzdelávanie deti s rôznym druhom a stupňom postihnutia.
             Triedy pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím: telesným,

             sluchovým a  deti   s autizmom.

Súčasti školy:  Špeciálna materská škola   

                    Špeciálna základná škola

                    Školský klub detí
                    Praktická škola - odbor: služby a domáce práce